អាកាក់ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅទស្សាវដ្ដី អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្លូប

ដោយ Amie Gosselin​​ | on ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧​

អាកាក់ត្រូវបានអ្នកយកពត៌មានរបស់ទស្សវដ្តី អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្លូប ចុះផ្សាយពត៌មានទាក់ទងនឹងស្ថាបនិក លោក ព្យែរ តាំម៊ុី និង ព្រឹទ្វបុរសរបស់វិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជា។ សម្រាប់រឿងរាវលម្អិតសូមអានចូលអាន ការចម្អិនម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជា

SEA Globe Feature

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ