វិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាបានរៀបចំបទបង្ហាញសង្ខេបស្តីកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សា

ដោយ Amie Gosselin​​ | on ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨​

ជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃកម្មវិធីសិក្សាសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាគឺការចុះកម្មសិក្សានៅតាមភោជនីយដ្ឋាន និង សណ្ឋាគារដែលជាដៃគូរបស់វិទ្យាស្ថាន។ សិស្សដែលបានសិក្សាវគ្គជំនាញ២ឆ្នាំ មិនគ្រាន់តែបានរៀនទ្រឹស្តីសំខាន់ៗពីអ្នកជំនាញរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងទទួលបានចំណេះដឹងដែលបានមកពីការអនុវត្តផ្ទាល់ថែមទៀតផង។

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សារបស់អាកាក់ គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានរូបរាងក្រោមកិច្ចសហការវាងវិទ្យាស្ថាន និង ដៃគូសហការជាច្រើនដូចនេះ យើងជឿជាក់ថា សិស្សរបស់យើងនឹងទទួលបាននូវការសិក្សាមួយដែលរស់រវើក ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និង ស្គាល់ច្បាស់ពីបរិយាកាសការងារ។ នោះគឺជាបទពិសោធន៌ដ៏សំខាន់!

សប្តាហ៏នេះ  អាកាក់បានរៀបចំឲ្យមានបទបង្ហាញដោយសង្ខេបពីសំណាក់ដៃគូរបស់យើង ស្តីពីពត៌មានកម្មសិក្សា។  ជាមួយគ្នានេះដែរ អាកាក់ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីច្បាប់ និង ការរំពឹងទុករបស់វិទ្យាស្ថានចំពោះស្ថាប៏នកម្មសិក្សា ជាពិសេស នេះជាឳកាសដែលសិស្សនិង ដៃគូកម្មសិក្សារបស់យើងបានជួបគ្នាដោយផ្ទាល់។

1 6
5 4
3 2

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ