វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមវគ្គសិក្សាថ្មី របស់ខ្លួនពីរដង ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់កម្មវិធីសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំ គឺក្នុងខែមីនា និង ខែកញ្ញាា  ។

ឆមាស កាលកំណត់នៃការដាក់ពាក្យសុំ កាលកំណត់នៃការបង់ថ្លៃសិក្សា កាលផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះ សប្តាហ៍ណែនាំ រៀនថ្ងៃទីមួយ
មីនា ២០១៨   ២៣ កុម្ភះ ២០១៨      ១៦ មិនា ២០១៨    ២៣ មិនា ២០១៨ ២៦ មិនា ២០១៨  ២ មេសា ២០១៨
កញ្ញា ២០១៨  ២៤ សីហា ២០១៨    ៣១ សីហា ២០១៨   ២១ កញ្ញា ២០១៨ ២៥  កញ្ញា ២០១៨ ០១ តុលា ២០១៨
មីនា ២០១៩

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ