វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមថ្នាក់រៀនជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់កម្មវិធីសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

ឆមាស កាលកំណត់នៃការដាក់ពាក្យសុំ ការទូទាត់ ការចុះឈ្មោះ សប្តាហ៍ណែនាំ រៀនថ្ងៃទីមួយ
មីនា ២០១៧
កញ្ញា ២០១៧
មីនា ២០១៨
មីនា ២០១៩
កញ្ញា ២០១៩

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ