ប្រតិទិន

វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមវគ្គសិក្សាថ្មី របស់ខ្លួនពីរដង ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់កម្មវិធីសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំ គឺក្នុងខែមីនា និង ខែកញ្ញាា  ។

ឆមាស កាលកំណត់នៃការដាក់ពាក្យសុំ កាលកំណត់នៃការបង់ថ្លៃសិក្សា កាលផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះ សប្តាហ៍ណែនាំ រៀនថ្ងៃទីមួយ
មេសា ២០១៨   ៣០ មិនា ២០១៨      ២៥ មិនា ២០១៨    ៣០ មិនា ២០១៨ ០៩ មេសា ២០១៨  ២៣ មេសា ២០១៨
កញ្ញា ២០១៨  ២៤ សីហា ២០១៨    ៣១ សីហា ២០១៨   ២១ កញ្ញា ២០១៨ ២៥  កញ្ញា ២០១៨ ០១ តុលា ២០១៨
មីនា ២០១៩

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ