ព្រឹត្តិការណ៍

  1. វេទិកាយុវជនស្តីពីជំនាញនៃការអប់រំ រួមនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមូយវេទិកាសេដ្ចកិច្ច ពិភពលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកំឡុងខែកញ្ញា ដែលកាលបរិចេ្ឆទជាក់លាក់នឹងជម្រាបជូន ពេលខាងមុខ។
  2. កម្មវិធីពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារកម្ពុជា សូមចូលរួមទស្សនាស្តង់របស់យើងនៅមជ្ឃមណ្ឌល កោះពេជ្រ (DIECC) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនា ថ្ងែទី ២០-២២ ខែតុលា
  3. កម្មវិធីពិព័រណ៍ពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិ ដែលនឹងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៥-៦ ខែវិច្ឆិកា នៅមជ្ឃមណ្ឌលកោះពេជ្រ

 

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ