ការសិក្សា

យើងផ្តល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ផ្នែកម្ហូបអាហារ និងចូលរួមចំំណែក ក្នុងការជម្រុញឲ្យវិស័យបដិសណ្ធាកិច្ចកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ និងឥតខ្ចោះ។

កម្មវិធីសិក្សា

ចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍សិក្សាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងរស់រវើកជាមួយគ្រូណែនាំ និងទទួលបានឱកាសថ្មីៗសម្រាប់អនាគត។
ព័ត៌មានបន្ថែម

ការពណ៌នាអំពីកម្មវិធីសិក្សា និងវគ្គសិក្សា

ACAC មានវិធីសាស្ត្រអប់រំពីរយ៉ាងគឺអភិវឌ្ឍទាំងចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំ និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
ព័ត៌មានបន្ថែម

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ