ផ្នែកខាងក្នុងនៃACAC

សហគមន៍សិស្ស-និស្សិតដែលមានលក្ខណៈចម្រុះប្រកបដោយការអភិវឌ្ឃជាលំដាប់ បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ធាកិច្ច។

ព័ត៌មាន

ដំណឹង ព័ត៌មានសំខាន់ពីសារព័ត៌មាន ដំណឹង អត្ថបទ និងព័ត៌មានអំពីសាលា

ព័ត៌មានបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

សូមមើលពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់សហគមន៍ចម្រុះរបស់យើងប្រកបដោយឧត្តមភាពនៃការធ្វើម្ហូប

ព័ត៌មានបន្ថែម

បរិវេណសាលា

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃវិទ្យាស្ថានសន្យាផ្តល់នូវបរិយាកាសដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យមានលទ្ធផលសិក្សាខ្ពស់សម្រាប់សិស្សរបស់យើង

ព័ត៌មានបន្ថែម

Blog

សូមអានបន្ថែមពីអ្នកជំនាញរបស់យើង វិធីសាស្រ្តរបស់យើង សហគមន៍របស់យើង និងវិស័យរបស់យើងក្នុងកំណត់ហេតុបណ្ដាញ ACAC នេះ

ព័ត៌មានបន្ថែម

 

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ