កម្រងរូបភាព

ផ្ទះបាយ

ផ្ទះបាយសម្រាប់បង្ហាញ

ភោជនីយដ្ឋាន

ថ្នាក់រៀន

បណ្ណាល័យនិងកន្លែងសម្រាប់សិស្ស

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ