កម្រងរូបភាព

Recipes

Video

seared-sea-bass-with-beetroot-apple-relish-horseradish-and-watercress
Seared Sea bass with beetroot-apple relish, horseradish, and watercress
img_5794
Lemon Basil layer cake with Galangal Ice cream
february-06-2020_img_5346
Baba ganoush with soy cured egg yolk and garden greens
img_5307
Caesar salad croquettes with garlic-parsley ‘dressing’
january-20-2020_img_4998
Scallops with crispy quinoa, cucumber-fennel-radish salad and shallot-dill vinaigrette
sweet-potato-pork-belly
Sweet Potato – Pork belly hash with poached egg
december-13-2019_img_0448
Spicy Cauliflower Falafel with Beetroot Hummus
december-05-2019_0448
Gingered Pork with Stir fried Vegetables
Souffléd chicken with honey glazed pumpkin and olive tapenade
Souffléd chicken with honey glazed pumpkin and olive tapenade
september-25-2019_img_0447
Grilled Stuffed Squid with Sweet Corn Puree and Barley Popcorn
september-20-2019_img_0446
Pumpkin Soup with Lemon Grass and Crabmeat Dumpling
september-06-2019_img_0445
Smoked pork loin with deep fried rice noodles, pak choi, caramelized chestnuts, and cranberry sauce
august-30-2019_img_0444
Blue Tea Trifle

Deep Fried Mozzarella in Coconut with Mango Salsa and Smoked Duck Breast
august-16-2019_img_0369
Butter Roasted Chicken
 august-09-2019_img_0041
Chocolate Soufflé Tart with Candied Olives
 

 

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ