វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយះពេលខ្លីសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញ

កាលវិភាគនៃការសិក្សា

 វគ្គសិក្សា  រយះពេលសិក្សា ថ្ងៃសិក្សា ចំនួនម៉ោងសរុប ម៉ោងសិក្សា
ទ្រឹស្តី អនុវត្ត
អនាម័យ និង សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ(HACCP) រយះពេល៣ខែ
២៤.០១.-១១.០៤.២០១៧
 រៀងរាល់ 

ថ្ងៃអង្គារ

៣៦ ៣.០០រសៀល – ៦.០០រសៀល
មូលដ្ឋានគ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុ 

ផ្នែកម្ហូបអាហារ

រយះពេល៣ខែ
០១.០៣.-២៤.០៥.២០១៧
 រៀងរាល់ 

ថ្ងៃពុធ

៣៦ ៣.០០រសៀល – ៦.០០រសៀល
ការបង្កើតមុខម្ហូប និង រូបមន្តម្ហូបអាហារ រយះពេល៣ខែ
២៤.០៤.-១០.០៧.២០១៧
 រៀងរាល់ 

ថ្ងៃចន្ទ

៣៦ ៣.០០រសៀល – ៦.០០រសៀល
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ/ការធ្វើការងារជាក្រុម រយះពេល៣ខែ
០១.០៦.-១០.០៨.២០១៧
 រៀងរាល់ 

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

៣៦ ៣.០០រសៀល – ៦.០០រសៀល
ផ្នែកអនុវត្ត;
ការកាត់សាច់តាមលក្ខណះស្តង់ដា
4 weeks
05.05.-26.05.2017
 រៀងរាល់ 

ថ្ងៃសុក្រ

១២ ៣.០០រសៀល – ៦.០០រសៀល

តម្លៃសិក្សា

វគ្គសិក្សា ចំនួនម៉ោងសរុប តម្លៃសិក្សា
ផ្នែកទ្រឹស្តី ៣៦ ៥៤០ដុល្លារ
ផ្នែកអនុវត្ត ១៦ ១៨០ដុល្លារ

អំពីវគ្ញសិក្សា

វគ្គសិក្សាអំពីអនាម័យ និង សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ (HACCP)

អនាម័យម្ហូបអាហារគឺជាលក្ខខណ្ឌ និងការវាស់វែងមួយដ៏សំខាន់ ដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាព ចំណី អាហារចាប់ពីចង្វាក់ផលិតកម្ម រហូតដល់ការប្រើប្រាស់។ ម្ហូបអាហារអាចនឹង មិនមានសុវត្ថិភាព នៅគ្រប់ដំណាក់កាល គិតចាប់ពីដំណាក់កាលដាំដុះ ដំណើរការផលិត  ស្តុកទុក ការចែកចាយ ដឹកជញ្ជូន និង ការររៀបចំទុកដាក់។

កង្វះខាតអនាម័យផ្នែកម្ហូបអាហារ នឹងអាចបង្កឲ្យមានមេរោគ ឬ ជម្ងឺឆ្លងក្នុងចំណីអាហារ។ វគ្គ សិក្សានេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ សុវត្ថិភាព ផ្នែកម្ហូបអាហារ តាមរយះការយល់់ដឹង អំពី សារះ សំខាន់ នៃ សុវត្ថិភាព និង អនាម័យផ្នែកចំណីអាហារ។ ក្នុងការរៀននៅវគ្គសិក្សានេះ សិស្ស នឹងទទួលបាននូវ ចំណេះដឹងដើម្បីវិភាគអំពីចង្វាក់ផលិតកម្មផ្នែកម្ហូបអាហារ ដែល បញ្ជៀសនូវបញ្ហា ផ្សេងៗដែលនឹង អាចកើតឡើងទៅលើសុខភាព។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងផ្តោតទៅលើផ្នែកជាច្រើនរួមមាន សុវត្ថិភាព និង អនាម័យម្ហូបអាហារ រួមមាន ការទិញ ការទទួលទិញ ការទុកដាក់ និង ការរៀបចំទុកដាក់អាហារ។ អ្នកចូលរួមនិងមានការយល់កាន់តែច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងចង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងអាហារ។

គោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកម្ហូបអាហារ

ការស្វែងយល់អំពីការយល់ដឹង និង ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាធាតុផ្សំ មួយដ៏សំខាន់ ដើម្បី ក្លាយជាចុងភៅ និង អ្នកគ្រប់គ្រងមួយដ៏ល្អ។ ពួកគេនឹងបានយល់អំពីការចំនាយផ្សេងៗ ដែលនឹង កើតមានឡើងក្នុងការទិញ ការរៀបចំ និង ការចម្អិនអាហារ។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សនឹងទទួលបាននូវ ចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ នូវរបៀបគណនា ដែលចុងភៅអាជីព និង អ្នកធ្វើការនៅផ្ទះបាយប្រើប្រាស់ប្រចាំ ។ មិនតែប៉ុណ្ណាះ សិស្សនឹងដឹងអំពី គោលការណ៍នៃការគណនាចំនាយដោយមានការគ្រប់គ្រង ដែលនឹងធ្វើឲ្យ ប្រតិបត្តិការចំនាយមានស្ថេរភាព។

ការបង្កើតនូវមុខម្ហូប និង រូបមន្តថ្មីៗ

Participants will learn the recipe development process and understand the importance of standardized recipes. Students will recognize the advantage of maintaining and updating a recipe bank.

សិក្ខាកាមនឹងរៀនអំពីដំណើរការនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍ និង ការយល់ អំពីសារះសំខាន់របស់រូបមន្ត ម្ហូបអាហារដែលត្រឹមត្រូវ

Participants will be able to calculate the right amount of ingredients needed to execute recipes for a given amount of guests hence minimize wastage and food leftover.
This course will help participants to develop the knowledge and skills to effectively plan and design menus with its respective recipes, considering the constraints and variables of various food and beverage outlets. Students will be able to distinguish between the different types of menus and apply correct standards and terminology in menu writing.

Leadership / Teamwork

This course helps students to become better employees by helping them understand human behavior, attitude and performance within organizational settings and will acquire how to deal with daily challenges and manage themselves and others in different situations. Participants acquire insights and knowledge concerning the behavior of culturally diverse individuals and groups in work settings. Participants will also develop an appreciation for the way managers design their organizations and will become familiar with some of the problems and issues that employees and managers face on a daily basis. The course investigates various organizational structures and business entities within the hospitality and tourism industry.
Basic management processes are studied, including planning, organizing, directing, controlling and effecting supervisory skills and responsibilities. Students will explore important topics such as communication, assertiveness, time management, planning, providing and receiving feedback, and maintaining a positive attitude.

Use of Secondary Cuts

This course considers the three major ranges of meat cuts (beef, lamb and pork). The expensive nature of meat requires the professional chef to take great care when preparing, portioning and storing it.
Large differences exist in the tenderness, juiciness and flavor of the various meat animal carcasses. The different characteristics of primary cuts versus secondary cuts, possible menu applications, as well as the financial benefits of using secondary cuts, will be explored. This course includes hands on applications in experiencing the various applications of secondary cuts.

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងវីជ្ជាជីវៈនៃការចម្អិនម្ហូប

សូមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ